Popularne

Artykuł

Dom

Umowa deweloperska – czy można z niej zrezygnować?

Umowa deweloperska – czy można z niej zrezygnować?

Umowa deweloperska to dokument, wokół którego pojawia się wiele pytań. Nie dziwi zatem fakt, że nabywcy nieruchomości przed podpisaniem umowy szukają wszelkich informacji o podstawach prawnych różnych jej zapisów. Chcą w ten sposób upewnić się, co do tego, czy nie są w żaden sposób oszukiwani czy też wykorzystywani przez dewelopera. Poszukiwanie szczegółowych informacji jest w tej sytuacji bardzo istotne, ponieważ pisemna umowa stanowi regulację i zabezpieczenie praw nabywcy w toku trwania całego procesu inwestycyjnego. Przed podpisaniem umowy warto zatem dokładnie zapoznać się z umową, a przypadku wątpliwości, zwrócić o pomoc do profesjonalisty.

Z obawy przed poważnymi konsekwencjami podpisania umowy nabywcy często pytają, czy po podpisaniu mogą jeszcze zrezygnować z transakcji. Chcą też zdobyć wiedzę odnośnie tego, jak w praktyce wypowiedzieć umowę deweloperowi. Czy mogą to zrobić i w jakich przypadkach – odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym tekście.

Kiedy można zrezygnować z umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska powinna bardzo jasno określać przypadki, w których nabywca może bez konsekwencji finansowych odstąpić od umowy. Takie przypadki będą na ogół ściśle związane z zapisami tzw. “ustawy deweloperskiej”, która swoimi regulacjami m.in. zabezpiecza interesy nabywcy.

Odstąpienie od umowy na jednej z ustawowych podstaw nie spowoduje obciążenia nabywcy żadnymi karami finansowymi. Kupującemu przysługuje wówczas zwrot wszelkich poniesionych kosztów (wpłaconych rat, zaliczek itp.), jednak nie dotyczy to kosztów związanych z samym zawarciem umowy.

Odstąpienie na podstawie rozwiązań ustawowych możliwe jest w przypadkach, kiedy deweloper nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ustawie, tj. gdy:

  • umowa deweloperska nie zawiera elementów określonych w ustawie,
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach,
  • deweloper nie doręczył kupującemu prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,
  • informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej,
  • prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze ustawowym,
  • deweloper nie przeniósł na kupującego prawa własności nieruchomości w umówionym terminie.

Treść umowy może także bezpośrednio określać inne sytuacje, w których strony mogą odstąpić od zawartej już umowy, dlatego tak ważne jest, by przeanalizować jej zapisy i upewnić się, czy jako nabywca nie zapłacisz wysokich kar w wypadku nagłej rezygnacji.

Konsekwencje odstąpienia od umowy deweloperskiej

Umowa najczęściej określa sytuacje, w których mogą mieć zastosowanie:

  • obowiązek zapłaty odstępnego,
  • kary umowne,
  • zatrzymanie zadatku,
  • obowiązek zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Najczęściej wszystko zależy od tego, czy to nabywca odstępuje od umowy, czy deweloper i z jakiego powodu. Nie zawsze jako nabywca możesz odstąpić od umowy jeśli na przykład znajdziesz lepszą ofertę lub po prostu się rozmyślisz. Musisz się liczyć się z tym, że nawet jeśli okaże się to możliwe, to najprawdopodobniej poniesiesz poważne konsekwencje finansowe swojej decyzji. Deweloperzy rzadko bowiem dopuszczają taką możliwość w umowie, a gdy już się na to godzą, to odstąpienie warunkowane jest zapłatą wysokiej kwoty tytułem tzw. odstępnego.

Pamiętaj – jeżeli jakiekolwiek zapisy umowy deweloperskiej wzbudzają Twoje wątpliwości lub sądzisz, że umowa nie zabezpiecza w odpowiedni sposób Twoich interesów – zawsze skonsultuj postanowienia dokumentu z prawnikiem. Pomoże to ustrzec się przed stratą dużych pieniędzy oraz uniknąć niepotrzebnego stresu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *