Popularne

Artykuł

Inne

Jak zabezpieczyć składy węgla, aby spełniały normy jakości i bezpieczeństwa?

Jak zabezpieczyć składy węgla, aby spełniały normy jakości i bezpieczeństwa?

Od pierwszego lipca 2020 roku nie można już sprzedawać miału węglowego ani flotokoncentratu, a także węgla mieszanego z nimi, gdyż grozi za to wysoka kara grzywny. Jakość węgla na składach ma niebagatelne znaczenie, a sprzedawca ma obowiązek wystawienia nabywcy świadectwa jakości, zawierającego wszystkie parametry węgla, to znaczy jego kaloryczność, nasiąkliwość czy frakcję. Zatem węgiel powinien mieć jak najniższą zawartość popiołu, siarki i wody, a jego parametry powinny odpowiadać wymaganiom producenta kotła węglowego, tak by urządzenie mogło spalać paliwo efektywnie i bezawaryjnie, a jednocześnie z mniejszą szkodą dla środowiska naturalnego. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób należy zabezpieczyć składy węgla, aby spełniały normy jakości i bezpieczeństwa?

Jakie warunki terenowe powinny być zapewnione na składach węgla?

To, w jaki sposób powinien być składowany węgiel reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki w sprawie warunków technicznych. Można tam przeczytać, że składy węgla muszą być chronione przed pożarem, a także powinny znajdować się w miejscu, gdzie nie gromadzą się wody opadowe. Należy ograniczyć możliwość nasiąkania materiału, bowiem musi on spełniać wspomniane rygorystyczne normy, które zawarte są w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych z 4 października 2018 r. Maksymalna wartość popiołu nie powinna przekraczać 12%, siarki 1,7%. Określone są również wartości maksymalne zawartości podziarna i nadziarna dla węgla kamiennego o określonym wymiarze ziarna. Z kolei zawartość wilgoci całkowitej w zależności od wielkości ziarna powinna oscylować pomiędzy 15 a 20%. Z tego względu warto zadbać o składowanie węgla w odpowiednio przygotowanych pryzmach z odpowiednim zadaszeniem, a jednocześnie zapewnieniem dostępu powietrza.

W jaki sposób oddzielić poszczególne pryzmy w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania?

Tworzenie pryzm jest najłatwiejsze przy użyciu bloczków betonowych. Warto wybrać betony ogniotrwałe i stworzyć ochronę przeciwpożarową. Ściany ogniowe o wytrzymałości REI 60 lub REI 120 będą tu odpowiednim rozwiązaniem. Czas, w którym ognisko pożaru zostanie powstrzymane przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie pryzmy pozwoli uniknąć większych strat i degradacji środowiska naturalnego. Boksy betonowe powinny być zadaszone, a ściany powinny sięgać przynajmniej pół metra powyżej krawędzi składowiska. Ich minimalna wysokość powinna wynosić 1,5 metra. Na składowiskach powinny znajdować się tablice ostrzegawcze, bowiem zabronione jest używanie otwartego ognia czy nawet palenie papierosów, bo niedopałek może w odpowiednich warunkach doprowadzić do trudnego do opanowania pożaru. Można postawić na plan zabudowy w kształcie rybiego szkieletu, który zapewnia możliwość składowania materiału z dwóch stron, a także zapewnia swobodny dostęp do nich samochodów ciężarowych dowożących węgiel na składy.

Systemy alarmowe, czujniki czadu, a także dymu

W miejscach składowania węgla powinny znaleźć się również odpowiednie czujniki, zarówno dymu, jak i czadu, choć pryzmy z jednej strony są otwarte i jest dostęp powietrza takie zabezpieczenia pozwolą w porę zareagować, zanim pojawi się ogień. Ważne są również połączone z czujnikami systemy alarmowe. Dzięki temu pracownicy składu mogą zadzwonić po straż pożarną, zanim pożar będzie nie do opanowania. W przypadku samodzielnej próby gaszenia składu muszą być wyposażeni w odpowiednie gaśnice proszkowe, a także maski ochronne. Niemniej jednak zastosowanie ścian ogniowych REI 60 może zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, jeśli skład znajduje się w stosunkowo bliskiej lokalizacji jednostki straży pożarnej.

Konieczne jest ograniczenie pylenia do minimum

Bardzo ważną kwestią na składach węgla jest również ograniczenie pylenia. Dlatego tak ważne jest zastosowanie pryzm o odpowiedniej wysokości. Składowanie węgla na otwartym terenie spowoduje przekroczenie norm pylenia. Jeśli zostanie stwierdzone negatywne oddziaływanie składu na środowisko, to zgodnie z art. 237 Prawa Ochrony Środowiska, właściciel składu będzie musiał zniwelować jego oddziaływanie na otoczenie, zatem będzie zobligowany do wybudowania ścian oddzielających.

Dobrze zorganizowany i zabezpieczony skład węgla gwarantuje zapewnienie paliwa stałego najwyższej jakości. Dzięki temu można liczyć na stałych i zadowolonych klientów.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *